Leefregels in de school

Dit spreken we met elkaar af

 • Wij zorgen dat een medeleerling zich veilig en prettig voelt in en om de school.
 • Wij leren en werken samen met anderen.
 • Wij houden er rekening mee dat we niet hetzelfde zijn als een medeleerling.
 • Wij hebben zorg voor onze medeleerling en blijven van zijn of haar spullen af.
 • Wij lossen onze problemen op met praten.

Leerlinggegevens en privacy

Forta verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven. We hebben de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en waar nodig extra zorg kunnen bieden. De algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc.). De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding).

Omdat wij deze persoonsgegevens verzamelen, houden we ons aan de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet zorgt ervoor dat we zorgvuldig omgaan met gegevens en misbruik ervan voorkomen. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor de begeleiders ín de school. De gegevens uit het leerlingdossier en eventueel zorgdossier worden dus alleen gebruikt binnen de school. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we met externe deskundigen in het Kernteam. Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan de ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming. Kijk voor meer info over de Algemene Verordening Gegevensbescherming op de website van Autoriteit persoonsgegevens en SVOK.

Gebruik beeldmateriaal op Forta

Regelmatig maken we tijdens lessen en schoolse activiteiten foto’s en filmpjes van onze leerlingen. Foto’s en filmpjes zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarom gaan we hier extra zorgvuldig mee om. Voor gebruik vragen wij vooraf toestemming aan de ouders of aan de leerling als deze 16 jaar of ouder is. Dit doen we per gebruik (website, schoolgids, social media etc.) en we vragen het ieder jaar opnieuw. Deze toestemming kan altijd ingetrokken worden. Als een leerling zelf foto’s of filmpjes maakt of deelt, is hij of zij zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor klasgenootjes.

Digitale gedragscode

Onze digitale gedragscode is erop gericht dat leerlingen door heldere regels en adequate voorlichting op een goede manier met de (digitale) communicatiemiddelen omgaan. Het voorkomen, controleren en aanpakken van ongewenst gedrag bij het gebruik van de computer,  draagt bij tot de veiligheid van iedereen die werkt en leert op Forta
Op iedere locatie ligt een exemplaar ter inzage.

Veilig naar school

Een van de speerpunten van Forta is het realiseren van een veilige school voor leerlingen en medewerkers. Fysiek en/of verbaal geweld tolereren wij absoluut niet. Rondom de school zijn op het buitenterrein videocamera’s geïnstalleerd, die bij strafbare feiten geraadpleegd kunnen worden door de teamleider, veiligheidscoördinator en/of de politie.

Om je veilig te kunnen voelen op school spreekt het voor zich dat je géén wapens of voorwerpen bij je hebt die niet zijn toegestaan. Als er een vermoeden is dat deze regel niet wordt nageleefd mag een medewerker van de school een controle doen in de tas, kluis of kleding van de leerling. Hierbij zal er worden samengewerkt met de politie als dat nodig is. 

Veilig op school

Tijdens de lessen techniek, groen en horeca werken we met machines, gereedschap en scherp materiaal. Leerlingen en ouders zijn zich bewust van de risico's die er zijn tijdens deze lessen.

Leerlingen moeten zich houden aan de veiligheidsregels die gelden in de praktijklokalen.

Pestbeleid

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar Forta gaan. Dat school een fijne en veilige plek is. Dat leerlingen zichzelf kunnen zijn omdat iedereen uniek is. Voor alle medewerkers is dit belangrijk en daarom is er veel aandacht voor.

De vijf afspraken zijn er niet voor niets. Helaas gebeurt er soms toch iets wat vervelend is. Pesten vinden we onacceptabel. We hebben daarom een pestprotocol opgesteld. Hierin staat welke stappen de school neemt als er gepest wordt. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol.

Als je gepest wordt of je ziet dat een andere leerling gepest wordt, meld dit dan bij je mentor of een andere medewerker. Samen kunnen jullie zorgen dat het pesten stopt.

Wees niet bang dat je dan klikt. Als je er niet over praat, dan kunnen andere mensen niet helpen en is er grote kans dat het pesten door blijft gaan.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Scholen zijn verplicht om een meldcode kindermishandeling
te hanteren conform de ‘Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het doel van deze wet is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van de Rijksoverheid. U kunt hier meer informatie over de meldcode vinden. 

Leerlingenstatuut

Forta heeft een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van de leerling zijn vastgelegd. Hierin verwijzen we ook naar het huishoudelijk reglement, waarin verschillende regels en afspraken staan. Dit reglement geven we aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen en we bespreken het samen. Het leerlingenstatuut kunt u hier downloaden. Naast het leerlingenstatuut werken wij met een vijftal kernregels. Deze regels hangen overal in de school zichtbaar voor iedereen.

Afspraken omtrent gezondheid

Gezonde schoolkantine

Forta is bekroond met de gouden schaal van het Voedingscentrum. Dit betekent dat onze school een Gezonde Schoolkantine heeft, die voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Op deze manier willen wij leerlingen stimuleren om gezonde keuzes te maken op het gebied van voeding. We hebben dagelijks een gevarieerd aanbod en er kan betaald worden met een pinpas.

Energiedrankjes

Energiedrankjes zijn slecht voor de concentratie en gezondheid. In de aula staat een watertap waar leerlingen gratis gekoeld water kunnen krijgen. Ook zijn er gezondere sappen te koop bij de schoolcatering. Energiedrankjes zijn verboden op school en op het schoolplein.

Fit projecten

Met deze projecten proberen wij leerlingen bewust te maken van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl op hun gezondheid en fitheid.

Roken

Zoals iedereen inmiddels weet, is roken schadelijk voor de gezondheid. Op onze school is het voor alle leerlingen, medewerkers en gasten daarom verboden om te roken. Wanneer een leerling toch rookt, ontvangt u als ouder thuis een brief. 

Onder deze regel valt ook het verbod op gebruik van snus, e-smokers en vapes.

Klik hier voor voorbeeld brief aan ouders als leerlingen roken, vapen of gebruik van snuz etc. op school.

Alcohol/drugs

Het gebruiken van verdovende middelen heeft ongewenste effecten op concentratie en studievaardigheden. Daarom is het verboden deze mee te nemen en te gebruiken. Bij een overtreding hiervan melden we dit bij de politie.

Mobiele telefoon

De mobiele telefoon ligt tijdens de les in het telefoonhotel. Omdat dat je soms je telefoon nodig hebt tijdens de les mag je deze gebruiken als de docent daar toestemming voor heeft gegeven. Tijdens de pauze mag de mobiele telefoon gebruikt worden en gelden de afspraken van Forta en de regels van de Gedragscode.

Klik op  poster Veilig omgaan met mijn online wereld om te zien hoe je veilig je mobiel gebruikt en wat de afspraken zijn.

Afspraken rondom volgen onderwijs

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen melden zich eerst bij de conciërge. De conciërge maakt dan een aantekening in het verzuimregistratiesysteem. De betreffende leerling moet zich de volgende dag om 8.00 uur opnieuw melden op school.

 • Een tweede keer te laat komen wordt direct doorgegeven aan de mentor, die een gesprek met de leerling aangaat.
 • Bij een derde keer te laat komen, worden ouders/ verzorgers geïnformeerd.
 • Bij zes keer te laat komen schakelen wij de leerplichtambtenaar in.

Verzuim

Als een leerling ziek is, melden de ouders/verzorgers dit telefonisch tussen 8.00-8.30 uur bij de administratie (0251-226601). Dit doet u voor iedere dag dat uw kind ziek is. Loopt uw kind stage? Vergeet dan niet af te melden bij de werkgever. Ook stagetijd is namelijk onderwijs- en leertijd. 

Daarnaast willen we bovenmatig (ziekte)verzuim in een vroeg stadium bespreekbaar maken.

De GGD zal door de zorg coördinator, na een gesprek met ouders/ verzorgers, worden verzocht een afspraak te maken om te adviseren hoe het ziekteverzuim omlaag kan.

Inzage in het verzuimoverzicht

U kunt als ouder/verzorger zicht houden op het verzuim van uw kind. Als u een mail stuurt naar: info@hetforta.nl ontvangt u een code waarmee u toegang krijgt tot de verzuim- registratie van Magister.

Regels
Afspraken En Regels Over Verzuim En Ziekmelden

Absentiekaart

Wij verzoeken u bezoeken aan bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, orthodontist, zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dit een keer niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u minimaal één dag van tevoren de door u ondertekende absentiekaart door uw kind te laten inleveren bij de conciërge. Uw kind ontvangt dan weer een leeg exemplaar voor een eventuele volgende absentie. Met de hand geschreven briefjes zijn niet geldig.

Ziek naar huis

Als uw kind gedurende de schooldag dusdanig ziek is dat hij of zij beter naar huis kan gaan, neemt een medewerker telefonisch contact met u op om te overleggen of uw kind naar huis mag. Als uw kind de dag daarna nog ziek is belt u naar school, zie afspraak verzuim.

Regels omtrent misbruik verzuim

Als wij goede aanwijzingen hebben dat een leerling geen verlof heeft of ziek is, maar wel verzuimt, schakelen wij na drie dagen de leerplichtambtenaar van de gemeente in. Dit zijn wij als school wettelijk verplicht. Mochten er problemen zijn met een leerling waardoor hij of zij niet meer naar school wil, dan probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te vinden door te praten met de leerling, ouders en school. Eventueel vindt er een doorverwijzing plaats naar een andere instantie.

Verzuim lessen sport

Uiteraard zijn de lessen sport verplicht. Soms is het door een blessure of om een andere lichamelijke reden niet mogelijk deze lessen te volgen. Wij willen graag een schriftelijke verklaring van de ouders, waaruit blijkt dat het meedoen met sport op medische gronden niet mogelijk is.

Verlof buiten vakanties

Een verzoek om extra vakantieverlof kunt u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk indienen bij de directeur van Forta.

Extra verlof verlenen wij, indien: 

 • het alleen mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat géén verlof binnen alle vastgestelde schoolvakanties mogelijk is. Dit verlof:
 • mag één keer per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan tien schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Andere belangrijke redenen waarvoor verlof kan worden verleend, zijn:

   het voldoen aan een wettelijke verplichting;

  een verhuizing;

  het bijwonen van een huwelijk van een familielid;

  bij ernstige ziekte van een naast familielid;

  bij overlijden van een familielid;

  bij een ambtsjubileum of huwelijksfeest;

  het Suikerfeest en het Offerfeest.

  De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

  Tegen ouders die hun kind toch zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Volledige informatie over verzuim, verlof en leerplicht vindt u in het document Afspraken en regels over verzuim en ziekmelden.

  Spreekuur leerplicht

  De leerplichtambtenaren van de gemeenten hebben elke zes weken een leerplichtspreekuur op onze school. 

  De leerlingen die zes keer te laat en/of afwezig zijn geweest zonder bericht, krijgen een oproep voor dit spreekuur.

  Ook te laat komen is volgens de leerplichtwet ongeoorloofd verzuim. Daarnaast willen we bovenmatig (ziekte)verzuim in een vroeg stadium bespreekbaar maken. Ouders en/of verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging via de Forta app.

  De leerplichtambtenaren hebben vanuit de leerplichtwet de bevoegdheid om leerlingen aan te spreken op ongeoorloofd verzuim. 

  Frequent ongeoorloofd verzuim kan leiden tot doorverwijzing via de gemeenten naar Bureau Halt. Op deze manier proberen de leerplichtambtenaren samen met de school te voorkomen dat leerlingen structureel te laat komen en spijbelen. Na een gesprek met de leerplichtambtenaar ontvangt u als ouder(s) een brief thuis.

  Schoolplein

  Tijdens de schooltijden blijven leerlingen op het schoolplein. Alleen met toestemming van de docent mag een leerling het schoolplein verlaten voor bijvoorbeeld een lesopdracht.