Communicatie

Contact bij aanmelding en in de toekomst

Bij de aanmelding heeft u al contact met ons gehad. Wij gaan ervan uit dat het niet bij deze kennismaking blijft. Wij hebben u namelijk hard nodig tijdens alle leerjaren dat uw kind onderwijs op onze school volgt. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een speciale kennismakingsavond voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Daarbij heeft de mentor van uw kind regelmatig contact met u door besprekingen van het ontwikkeling perspectief plan (OPP). Als u een gesprek op school wilt, kunt u altijd telefonisch een afspraak maken.

Volgen van ontwikkeling

De resultaten van de leerlingen meten wij regelmatig door middel van landelijke toetsen en toetsen die de school zelf opstelt. Met behulp van de toetsen gaan wij na of de leerling het op dat moment gewenste niveau heeft bereikt. In de 4e en 5e jaar krijgt de leerling ook een beoordeling van de stagecompetenties over hoe hij of zij zich ontwikkelt. Drie keer per jaar nodigt de mentor u uit voor het bespreken van de OPP’s en de voortgang op de competenties van uw kind. De beoordelingen en leertrajecten staan in Profijt en laat uw kind tijdens het OPP-gesprek zelf aan u zien.

Indien u buiten de contactmomenten met een mentor of teamleider wilt spreken, dient u van te voren telefonisch of met de Forta app een afspraak te maken. Door lessen, vergaderingen en andere werkzaamheden kunnen zij u namelijk veelal niet direct te woord staan. Uiteraard kunt u ook een mail sturen. Op de website van onze school staan de contactgegevens.

Website Forta

Forta heeft uiteraard ook een eigen website. Op deze website vindt u alle informatie over de school, aanmeldingen, doorstroom, nieuws en roosterwijzigingen.

Forta app

Onze school heeft een eigen app, de Forta app. Met deze app houden de school en de docenten makkelijk contact met leerlingen en ouders/verzorgers. U krijgt bijvoorbeeld via deze app alle informatiebrieven toegestuurd gedurende het schooljaar. Ook de mentor kan met deze app contact opnemen met u of uw kind. Het is daarom belangrijk dat u de app installeert op uw smartphone of tablet (IPhone of Android). Dit kan via de App-Store of Google Play Store als u zoekt op Forta. Ouders en leerlingen krijgen een uitnodiging via de mail om de app te downloaden. Dat gaat automatisch zodra er een juist e-mailadres van u in Magister staat.

E-mailadres

Elke leerling van Forta heeft een eigen e-mailadres van school. Dit e-mailadres ziet er als volgt uit: “leerlingnummer”@hetforta.nl, bijvoorbeeld 123456@hetforta.nl. Dit e-mailadres is te benaderen via Office 365 op school en via de website. Het is in principe alleen bedoeld voor schoolgebruik. Wij verwachten van iedereen dat zij de e-mail op een verantwoorde en fatsoenlijke manier gebruiken. Regels rondom het gebruik van e-mail en computers zijn opgenomen in de digitale gedragscode.

Heeft u een klacht?

Uitgangspunt in onze school is dat we een meningsverschil, klacht of conflict oplossen in goed overleg tussen de betrokken personen. Soms lukt dit helaas niet. In dat geval kunt u met uw klacht bij de teamleider terecht. Indien de klacht dan nog niet is opgelost, kunt u terecht bij de directeur.

Mocht er dan nog steeds geen bevredigende oplossing zijn gevonden, kunt u uw klacht indienen bij Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland en vervolgens bij een landelijke klachtencommissie. Wij hebben een aparte flyer waarin de klachtenroute duidelijk staat uitgelegd. Forta is aangesloten bij:

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ONDERWIJS (LKC)

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Op de website van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland kunt u de klachtenregeling en klachtenroute downloaden, zoals die is opgesteld door de landelijke ouderverenigingen, de besturenbonden en de bonden van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig  psychisch of fysiek geweld kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school en/of met het meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900) 111 3 111.

Svok Klachtenroute 2022
Svok Klachtenregeling Def