Begeleiding

Team en functies

Directeur
Dhr. Ivo Krop

Teamleiders
Mevr. Merel Rolink
Dhr. Jeroen Kerstjens
Mevr. Eesseline Reichgelt


Orthopedagoog
Mevr. Marita Smits
Mevr. Eline Schipper

Schoolmaatschappelijk werker en pest coördinator
Mevr. Lizzy de Meijer

Ondersteuningsteam
Mevr. Mandy Hansen- Beek

De mentoren

Iedere klas heeft één of twee mentoren voor de persoonlijke begeleiding van de leerlingen. De mentor is voor de leerling de belangrijkste persoon binnen de school. Hij of zij houdt de vorderingen van de leerling in de gaten en heeft een grote inbreng tijdens de groepsbespreking. Door zijn of haar dossierkennis over het toelatingsonderzoek, OPP en door gesprekken met elke leerling afzonderlijk, is de mentor het best op de hoogte van de aandachtspunten van elke individuele leerling. Ook is de mentor hét aanspreekpunt voor u als ouder(s). Een zeer belangrijke taak van de mentor is het signaleren van problemen rond een leerling en het organiseren van de hulp voor die leerling. Bij complexe problemen overlegt de mentor met de teamleider, maatschappelijk deskundige en/ of orthopedagoog over de aard van de te geven ondersteuning.

Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP)

Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de leerling, stellen we samen met de leerling en de ouders een ontwikkeling perspectief plan op (OPP). De wensen van de leerling zijn hierbij leidend. Deze wensen kunnen komen vanuit interesse of vanuit een al duidelijker beeld van de toekomst. De leerling stelt samen met zijn of haar mentor de eigen leerdoelen vast. Samen voeren ze regelmatig gesprekken over de voortgang van de gekozen doelen. Voor het OPP maken we gebruik van het programma Profijt.

Kernteam

Hoewel onze school de primaire opdracht heeft om onderwijs te geven, vinden wij het belangrijk om zorg rond een leerling te signaleren en vervolgens te verwijzen naar passende hulp. Het Kernteam geeft de hulp niet altijd zelf, maar adviseert ook en houdt in de gaten of de geadviseerde aanpak het gewenste effect heeft. Het Kernteam bestaat uit:

  • een teamleider;
  • een orthopedagoog;
  • een schoolmaatschappelijk werker;
  • de aan de school toegewezen consulent van MEE;
  • en indien nodig de Jeugdgezondheidszorg (schoolarts of schoolverpleegkundige).

Daarnaast kan de school besluiten andere partijen erbij te betrekken. Het hangt van de aard van de problemen af aan welke instantie om raad wordt gevraagd. Indien het Kernteam een leerling met externe partijen wil bespreken, vraagt het vooraf toestemming aan de ouders,verzorgers en/of de leerling.

Vertrouwenspersoon

Op onze school hebben we twee teamleden die leerlingen helpen bij problemen op het gebied van pesten tot geweld en van discriminatie tot seksuele intimidatie. Onze vertrouwenspersonen zijn: Mevr. Lizzy de Meijer en de Dhr. Duncan di Cicco.

Mediacoaches

Op onze school hebben wij twee mediacoaches. Zij kunnen leerlingen en ouders helpen om media slim, leuk en op de juiste manier te gebruiken.

Onze mediacoaches zijn: Mevr. Saskia van Dijk en Mevr. Pien de Vries. Mocht u vragen hebben over onderwerpen rondom mediawijsheid, dan kunt u altijd mailen naar mediacoach@hetforta.nl

Zorg voor kwaliteit

Kwaliteit van onderwijs staat voor ons voorop. Door een samenhangend systeem van kwaliteitszorg, inclusief de jaarlijkse enquêtes onder leerlingen, ouders en het team, bewaken wij de resultaten van de doelen die het team zich jaarlijks stelt. 

De onderwijskwaliteit stellen wij vast aan de hand van de behaalde resultaten. Het inspectierapport is daarbij een betrouwbare graadmeter. 

Alle resultaten van de school kunt u vinden in Vensters voor Verantwoording: 
Forta: Sterk in Praktijk (Heemskerk) | Scholen op de kaartOnze school heeft een unieke sfeer en een menselijk karakter. Bij ons kan en mag iedereen zichzelf zijn. We hebben wederzijds respect voor elkaar, halen er uit wat er in zit en gaan op een positieve manier met elkaar om.


Commissie van Onderzoek en Begeleiding

Forta heeft ook een Commissie van Onderzoek en Begeleiding. Deze commissie bestaat uit vier personen: een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker, een schoolarts en een teamleider. 

De orthopedagoog is verantwoordelijk voor het pedagogischonderzoek in de meest ruime zin. Bij verschillende onderzoeken en tests kijkt de orthopedagoog naar de verstandelijke mogelijkheden, motivatie en interesses, persoonlijkheid en het gedrag van de leerling. Hij of zij is betrokken bij groepsbesprekingen en verwijzingen of schakelingen, begeleidt leerlingen en doet herhalingsonderzoeken. Indien nodig neemt de orthopedagoog opnieuw een (individueel) psychologisch onderzoek af om een goed advies voor het vervolg van de schoolloopbaan te geven, of om te zoeken naar oorzaken van problemen en de juiste vorm van begeleiding. De orthopedagoog wordt geassisteerd door een psychologisch medewerker.

De maatschappelijk werker begeleidt ouders/verzorgers en leerlingen, zowel samen als apart, voornamelijk op het gebied van de gezinsproblematiek en/of bij problemen met de leerling zelf. Als het nodig mocht zijn, verwijst de maatschappelijk werker door naar een hulpverlenende instantie. Vanwege de verschillende soorten problemen waar leerlingen last van kunnen hebben, werken wij als school intensief samen met diverse externe begeleidingsinstellingen, zoals Lucertis, Lijn5, Jeugd- en Gezinsbeschermers, Triversum, de leerplichtambtenaar en MEE.

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg 
GGD Kennemerland

Onze school werkt ook samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Zij bieden zorg voor alle jeugdigen tot 19 jaar. Hun doel is een gezonde groei, ontwikkeling en leefstijl te bevorderen. De JGZ doet individueel onderzoek, geeft voorlichting, advies en kortdurende begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en/of ouders. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn o.a.: opvoeding, gedrag, verzuim, sociale contacten, pesten, groei, horen, zien, voeding en gewicht. Op basis van vragen vanuit de groepsbespreking of signalen vanuit het Kernteam kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige ingeschakeld worden. Bij vragen, zorgen of problemen kunt u altijd contact opnemen via telefoonnummer 0900-0400682.

Gezondheidsonderzoek

Alle scholen binnen het VO roepen leerlingen op voor een gezondheidsonderzoek tijdens het tweede jaar. Binnen de praktijkschool kiezen wij ervoor om dit onderzoek direct bij toelating plaats te laten vinden. Zo krijgen wij een mooi algemeen beeld van de leerling.

Samenwerking met gemeenten

Leerlingen die uitstromen naar arbeid hebben vanuit de gemeente het recht op extra begeleiding als dat nodig is. Daarom werkt Forta nauw samen met de omliggende gemeenten en IJmond Werkt! In de laatste maanden dat een leerling op school zit, zorgen wij er samen voor dat de overstap naar werken zo goed mogelijk verloopt.

Sociale Vaardigheden (SoVa)

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die van belang zijn in de omgang met anderen, zoals: hoe maak je op een goede manier contact met je leeftijdsgenoten, hoe ga je om met kritiek of op welke goede manier los je een ruzie op?

In de eerste twee jaar ligt de nadruk op de omgang met elkaar, in het derde en vierde jaar gaan we meer in op de vaardigheden die nodig zijn in een arbeidssituatie. Voor leerlingen uit alle leerjaren bestaat de mogelijkheid zich aan te melden voor een Rots & Water training. Deze training bieden we tijdens schooltijd aan, meerdere malen per jaar.

Passend Onderwijs

Ook leerlingen die extra zorg nodig hebben, zijn welkom op onze school als hun ondersteuningsbehoefte aansluit bij de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Dit bespreken we samen met de ouders. Aan de hand van een aantal onderwijskundige en praktische vragen bekijken we of de school een eventuele plaatsing kan waarmaken. Voor advies, toelaatbaarheidsverklaring en indien nodig een arrangement overleggen we met een consulent van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland

Meer informatie over wat Passend Onderwijs is en wat het samenwerkingsverband doet is te lezen in dit document.