Financiële zaken, verzekering

Boeken

Alle leerlingen krijgen van school een boekenpakket op maat. De kosten voor dit boekenpakket worden door school betaald. Woordenboeken, kleding en een rekenmachine zitten niet in het boekenpakket en dienen door de leerling zelf aangeschaft te worden.

Financiële bijdrage ouders

Forta vraagt géén vrijwillige financiële bijdrage van ouders voor activiteiten op school. Alle activiteiten zijn een onderdeel van ons lesprogramma.

Multifunctionals

Op Forta kunnen leerlingen kopiëren, afdrukken (printen) en scannen. We noemen deze machines daarom multifunctionals. Elke leerling krijgt een Forta pasje en code waarmee ze gebruik kunnen maken van de multifunctionals.

Regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten

Sommige gemeentes hebben een speciale vergoeding voor schoolkosten. De bijdrage vergoedt indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld schoolkamp, schooltas, een fiets en leermiddelen. U kunt bij de sociale dienst van uw gemeente navragen of er een dergelijke vergoedings- of kortingsregeling is. Als dat zo is, kunt u de regeling daar ook aanvragen. Zie ook Nibud.
‘We dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen' 

Ongevallen- en reisverzekering

Alle bij de school ingeschreven leerlingen zijn verzekerd tegen schade t.g.v. lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval, dat hen overkomt tijdens de schooluren, de stage of evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.

De school heeft een collectieve reisverzekering afgesloten voor alle leerlingen die deelnemen aan excursies en werkweken van school. Bij werkweken naar het buitenland verdient het aanbeveling een extra verzekering af te sluiten, want een gewone ziektekostenverzekering dekt veelal in het buitenland de kosten niet.

Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies e.d. overkomen, wanneer de leerlingen zich onverantwoordelijk gedragen, tegen instructies ingaan of hier niet naar luisteren. De ouders/verzorgers zijn dan verantwoordelijk voor de gevolgen.

Let op:

De plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de ouders/verzorgers van de leerlingen. Met nadruk willen wij u er dan ook op wijzen dat een eigen WA-verzekering voor uw zoon of dochter noodzakelijk blijft!

Wettelijke aansprakelijkheid

Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging aan rijwielen of bromfietsen. Het plaatsen van rijwielen of bromfietsen in de stalling van onze school geschiedt op eigen risico, ondanks de aanwezigheid van preventieve bewaking door videocamera’s.

Het schoolbestuur is ook niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van de leerlingen. Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje om zijn/haar eigendommen in te bewaren. Voor schade, door leerlingen toegebracht aan gebouwen of eigendommen van de school, worden de ouders/verzorgers aansprakelijk gesteld.

Sponsoring

Forta maakt slechts op bescheiden wijze gebruik van sponsoring en alleen in gevallen die geheel losstaan van de onderwijsinhoud. In het convenant van scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan de regels en afspraken hierover.

Convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl