Het onderwijs

Forta verzorgt onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, die het beste tot leren komen binnen een kleine, pedagogische setting. Het praktijkonderwijs is geen onderdeel van het vmbo, maar een zelfstandige vorm van voortgezet onderwijs, net zoals het vwo, havo en vmbo.

Praktijkonderwijs (Pro)

Praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel in het regulier voortgezet onderwijs. In totaal leiden 176 scholen in heel Nederland samen ongeveer 29.000 leerlingen toe naar een passende plek in de maatschappij.

In deze vorm van voortgezet onderwijs volgen de Pro-leerlingen de basisvorming in aangepaste vorm, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs meestal eindonderwijs. Door een intensieve begeleiding proberen de docenten de leerling vaardig te maken voor de toekomst en voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt.

Deze intensieve begeleiding geven we ook tijdens het stage lopen in de bovenbouw. Door het lopen van verschillende stages en daarnaast de mogelijkheid om een door de branche-erkend certificaat te halen, vergroten de leerlingen hun kans op een werkplek.

Ontdekkend Leren in het 1e en 2e jaar

Iedereen heeft talenten en soms moet je nog ontdekken waar deze liggen. In het 1e en 2e jaar ga je op onderzoek uit naar welke talenten je allemaal hebt. Dit doe je door veel verschillende lessen te volgen en te voelen waar je blij van wordt. Daarna maak je samen met je mentor doelen die passen bij deze talenten, zodat je er nog beter in wordt. Iedereen heeft zijn eigen doelen, dit is voor niemand hetzelfde. Je leert kiezen wat wel of niet handig voor je is om je doel te bereiken. Je kunt in Profijt goed bijhouden hoe het met je doelen gaat en of je alle lessen (trajecten) voldoende hebt afgerond.

Nederlands en rekenen zijn belangrijk en krijg je op vaste tijden in het rooster. Ook maak je kennis met de verschillende beroepen die er zijn en het werk dat je later misschien gaat doen.

Voor een goede start in Oriënterend Leren maak je aan het einde van het 2e leerjaar een Profielproef. Hiermee laat je zien in welk profiel je verder wil leren of het echt bij je past. Je kan kiezen tussen de twee profielen Service en Techniek & Groen.

Pro-vmbo klas

Wanneer er twijfels zijn wat de meest passende vorm en niveau van onderwijs
is voor een leerling, kunnen we het advies uitstellen. De leerling start dan in de Pro-vmbo brugklas en heeft de tijd om leervaardigheden verder te ontwikkelen. Doordat de leerling in de Pro-vmbo brugklas onderwijs krijgt op het vmbo Skills en Forta, kunnen we gedurende het schooljaar een passend advies over de beste onderwijsplek geven.
De doelstelling van de Pro-vmbo brugklas is:

 • leveren van maatwerk, aansluitend bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
 • uitgesteld advies geven;
 • verder ontwikkelen van leervaardigheden;
 • ontdekken waar de leerling optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Oriënterend Leren in het 3e jaar

Na het ontdekken waar je talenten en interesses liggen ga je in het 3e leerjaar verder leren in een richting die goed bij je past. Dat kan gericht zijn op Service of Groen & Techniek. Je oefent met werksituaties tijdens praktijklessen, interne stage, groepsstages en misschien wel een vaste stagedag. Om je voor te bereiden op het werkend leren in het 4e leerjaar staan het oefenen met meer zelfstandigheid en vakkennis centraal. Nederlands en rekenen blijven een vast onderdeel van je rooster.

Voor een goede start in Werkend Leren maak je aan het einde van het 3e leerjaar een Sectorproef. Hiermee laat je zien dat het vak waar je verder in wil leren echt bij je past. De vakken die je bij ons op school kunt kiezen zijn Horeca, Winkel, Verzorging, Groen, Techniek hout en Techniek metaal.

Werkend Leren in het vierde en vijfde jaar

Nadat je in het 3e jaar je talenten verder hebt ontdekt en ervaring hebt opgedaan in de vakken gericht op Service of Groen & Techniek, ga je door naar 4e jaar. Je kiest een sector die echt bij jou past en waar je nog meer van wil leren. Naast de vaklessen ga je op stage, daarom heet het Werkend Leren. Je werkt op school verder aan de competenties Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. Deze heb je nodig om straks voor jezelf te kunnen zorgen. Je verzamelt bewijzen van je trajecten en stages in je online portfolio in Profijt. In het 4e en 5e jaar kun je ook certificaten behalen die belangrijk zijn voor later. Bijvoorbeeld voor je werk of als je gaat doorleren.

In je laatste jaar kies je een aantal onderdelen uit jouw portfolio en dit wordt jouw examendossier. Dit laat je zien bij de examencommissie, je toekomstige werkgever of een vervolgopleiding.

Entreeopleiding

Forta heeft een eigen entreeopleiding. Deze entreeopleiding staat voor een mbo-niveau 1 opleiding en is een combinatie van stage en school. Leerlingen kunnen vanaf 17-jarige leeftijd een erkend mbo-diploma bij ons halen waarmee ze aan het werk kunnen of indien mogelijk verder kunnen leren op een niveau 2 opleiding van een ROC.

Om het Entreediploma te kunnen aanbieden werken wij samen met het Nova College. De lessen worden gegeven door een docent van het Nova College en docenten van Forta.

Toelating tot deze eigen entreeopleiding is gebaseerd op het advies van de mentor, zorgcoördinator, stagedocent en AVO-docent. De directie van de school behoudt het recht toelating tot deze klas te weigeren.

Wat moet de leerling al kunnen:

 • Accepteren van leiding en opdrachten uitvoeren als daar om gevraagd wordt.
 • Je aan gemaakte afspraken houden.
 • Gemotiveerd zijn en een positieve werkhouding hebben.
 • Minimaal twee dagen stage kunnen lopen en dat kunnen volhouden.

Hier ga je aan werken:

 • Beroepsvaardigheden (op school en stage) l Nederlands en rekenen
 • Loopbaan & burgerschap

Dagstart

De leerling begint elke dag zoveel mogelijk bij de eigen mentor. Tijdens deze dagstart kijkt de mentor samen met de leerling terug op de vorige dag en vooruit door een planning te maken voor de nieuwe dag.

Vier Domeinen

Burgerschap, wonen, werken en vrije tijd zijn belangrijke onderdelen binnen onze maatschappij. Ons onderwijs richt zich op deze vier domeinen en zorgt ervoor dat leerlingen leren wat nodig is om goed mee te kunnen doen in de maatschappij en aan het werk te kunnen.

Burgerschap is één van de belangrijke domeinen die binnen het Praktijkonderwijs wordt aangeboden en komt overal terug in onze school.

Onderwerpen die o.a. aandacht krijgen zijn:

– Sociale omgangsvormen
– Omgaan met eigen gevoelens en wensen
– Rechten en plichten (als burger en als werknemer)
– Politiek
– Overleg, discussie en inspraak
– Werk zoeken en solliciteren
– Ondersteuning vragen en waar je dat kan vragen
– Omgaan met social media
– Gezonde leefstijl

Dagelijkse praktijk

In de dagelijkse praktijk sluiten we aan bij de interesse, leerstijl en behoeftes van elke individuele leerling. De leerling is actief in het eigen leerproces door zelf keuzes te maken in wat en hoe hij of zij gaat leren. We gaan ervan uit dat de leerling het meeste leert in praktische situaties door praktische opdrachten.

Keuzewerktijd

De leerling bepaalt in overleg met de mentor waaraan hij of zij gaat werken tijdens
de Keuze Werk Tijd uren. Dat kunnen praktijkvakken, theorievakken en/of creatieve vakken zijn.

Workshops

Dit zijn interactieve lessen die de leerling uit het 1e en 2e jaar kan kiezen op basis van een leervraag, afspraken in het individueel ontwikkelingsplan (OOP) of ter inspiratie (creatief/ sportief).

Leerlingen in het 3e, 4e en 5e jaar hebben verplichte workshops Burgerschap, Vrije Tijd, Wonen en Werken.

Studieblok

In het OOP staan de afspraken waar de leerling aan werkt tijdens het studieblok. De leerling bepaalt dit in overleg met zijn of haar mentor en ouders. Daarnaast werken de leerlingen aan de algemeen vormende vakken (AVO, Nederlands en rekenen)

Toetsing

Op Forta werken wij met de digitale toetsen van Cito voor het Praktijkonderwijs. Wij toetsen de leerling één tot twee keer per jaar om de didactische voortgang te meten. Daarnaast volgen docenten de ontwikkeling van de leerling door tussentijdse toetsen aan te bieden en leertrajecten samen met de leerling te beoordelen.

Portfolio

Het portfolio is één van de belangrijkste middelen voor de leerling om zijn of haar eigen leren en ontwikkeling goed te kunnen volgen en inzichtelijk te maken. Het portfolio is digitaal en een onderdeel van Profijt.

De leerling maakt zelf een overzicht van het eigen leerproces met de uiteindelijk behaalde resultaten:

 • de leerling verzamelt bewijzen van alle praktische werkzaamheden die hij of zij verricht, van afgesloten theorieonderdelen en van de gevolgde workshops;
 • de leerling legt in samenwerking met de mentor zijn of haar ontwikkeling vast op basis van de competenties en verzamelde bewijzen;
 • de leerling laat ook de opgedane kennis en vaardigheden zien op basis van de verzamelde bewijzen.

Het is dus een verzameling van belangrijke zaken die de leerling als bewijsmateriaal
kan voorleggen aan zijn of haar ouders/ verzorgers, mentor en de toekomstige werkgever/ opleiding. Deze verzameling is ook nodig om het examendossier aan te leggen. Kortom, met het portfolio wordt en is de leerling goed op de toekomst voorbereid.

Profijt

Op Forta werken we met Profijt. Dit is een digitale omgeving. De leerling kiest, in overleg met de mentor, een aantal doelen uit. Aan deze doelen gaat de leerling een periode (6-8 weken) werken. In Profijt schrijft de leerling deze doelen op en kiest hij leertrajecten uit die bij deze doelen passen. Een leertraject bestaat uit een aantal lessen bij een vak waarvoor gekozen is.

Aan het eind van een periode sluiten we de doelen en trajecten af. De leerling kan zichzelf een waardering geven en de docent doet dit ook. Als bewijs kan de leerling foto’s en opdrachten toevoegen.

Profiel en Sectorproef

Gedurende het tweede schooljaar (ontdekkend leren) ordent en verzamelt de leerling gericht bewijzen om de eigen keuze voor een bepaald profiel te onderbouwen. De leerling doet een profielproef om te laten zien dat hij of zij voldoende aanleg, motivatie en kennis heeft voor het gekozen profiel. Ook wordt een beroepskeuzetest afgenomen. 

Gedurende het derde leerjaar (oriënterend leren) ordent en verzamelt de leerling gericht bewijzen om de eigen keuze voor een bepaalde sector te onderbouwen. Alle ervaringen, beoordelingen en verslagen nemen we mee om samen met de leerling en ouders een goede keuze te maken voor de verdere schoolloopbaan en de best passende sector voor het vierde en vijfde leerjaar. 

Er kan een keuze worden gemaakt uit één van onderstaande sectoren:

 • Techniek
 • Groen
 • Verzorging
 • Economie
 • Horeca

Stage

Stage lopen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in
het Praktijkonderwijs. Door een stage kan de leerling arbeidsvaardigheden leren in de praktijk en zich voorbereiden op uitstroom richting arbeid. Ook bij uitstroom richting een Entreeopleiding zal de stage- ervaring worden besproken tijdens de toelating.
Stagebegeleiders van school en stagebegeleiders op de werkplek coachen de leerlingen in hun werkzaamheden. De stageperiode bestaat uit een aantal fases: een bliksemstage, een oriënterende stage, een interne stage, een beroepsoriënterende en beroeps- voorbereidende periode.

Bliksemstage

In het eerste leerjaar is de bliksemstage een onderdeel van het lesprogramma. Tijdens deze stage maakt de leerling kennis met verschillende bedrijven en beroepen.

Ontdekken tijdens je stage

In het tweede leerjaar loop je een aantal dagdelen stage bij maatschappelijke organisaties, zoals een voetbalvereniging, wereldwinkel en bedrijven van familie en kennissen. Tijdens deze stages ontdek je hoe het is om te werken en een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Je doet veel ervaringen op, zoals het omgaan met andere mensen (sociaal)  en in de praktijk. Met deze ervaringen kan je ook een betere keuze maken voor een oriënterende stage in het 3e leerjaar. 

Oriënterende stage

In het derde leerjaar ga je in de gekozen richting verder met het oriënteren welke beroepen en bedrijven er allemaal zijn. Je gaat met je klasgenoten bijvoorbeeld op groepsstage, excursies en krijgt gastlessen. Het doel is het aanleren van een goede beroepshouding en het in kaart brengen van jouw mogelijkheden en ontwikkelpunten. Daarnaast biedt onze school de mogelijkheid om een interne stage te volgen als voorbereiding op de beroeps oriënterende fase. Je kunt dan stage lopen op school. Bijvoorbeeld bij de schoolcatering of ondersteuning bij facilitaire taken.

Beroepsvoorbereidende stage

In leerjaar 4, 5 en 6 is er de beroepsvoorbereidende stage. Tijdens deze stage ga je echt aan het werk in de sector die je hebt gekozen. Je gaat aan de slag met het vergroten van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een baan te krijgen die bij jou past.

Je loopt 2, 3 en soms zelfs 4 dagen stage. Afhankelijk van het uitstroomprofiel kijken we naar een passend stageplek waarna je kan uitstromen naar dagbesteding, begeleid (beschut)werk, arbeid, of een vervolgopleiding (ROC).

Uitstroom

Na Forta heeft de leerling, afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling, de volgende mogelijkheden:

 • Dagbesteding
 • Arbeidsmatige participatie
 • Arbeid
 • Vervolgonderwijs (VMBO/ROC)

Om uit te stromen naar een ROC, moeten de stagebeoordelingen, leerresultaten en het gedrag zodanig zijn, dat hij of zij met succes de Entreeopleiding kan afronden.

‘...Je gaat meerdere dagen per week stage lopen’

Het diploma Praktijkonderwijs en het examen

Gedurende de schoolloopbaan verzamelt de leerling bewijzen in het eigen portfolio. In het afrondende jaar stellen we een examendossier op. Meerdere bewijzen uit de voorgaande jaren vormen een certificaat. Het examendossier is opgebouwd uit alle behaalde certificaten, die de totale ontwikkeling van de leerling laat zien. In een gesprek met een assessor bespreekt de leerling zijn of haar ontwikkeling. Wordt dit gesprek met een voldoende afgesloten én heeft de leerling voldaan aan alle voorwaarden, zoals aanwezigheid, inzet en een positief afgeronde stage, dan heeft de leerling zijn of haar Praktijkonderwijs-diploma gehaald.

ESF Subsidie

Forta krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.